Adatkezelési tájékoztató

VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 1.
cégjegyzékszám:

Ügyfélszolgálatok:

4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 35.,
e-mail: berettyoujfalu@hbvsz.hu, telefon: 06 54 402 437

4177 Földes, Debreceni utca 26.
e-mail: foldes@hbvsz.hu, telefon: 06 54 531 035

4220 Hajdúböszörmény, Nagy István utca 38
e-mail: info@hbvsz.hu, telefon: 06 52 227 288, 06 52 561 487

4087 Hajdúdorog, Fehértói útfél
e-mail: hajdudorog@hbvsz.hu, telefon: 06 52 389 844

4242 Hajdúhadház, Vásártér 6.
e-mail: nagyne.ibolya@hbvsz.hu, telefon: 06 52 384 014

4200 Hajdúszoboszló, Bethlen utca 2.
e-mail: hajduszoboszlo@hbvsz.hu, telefon: 06 52 557 605

4090 Polgár, Kiss Ernő utca 1.
e-mail: polgar@hbvsz.hu, telefon: 06 52 391 837

4440 Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.
e-mail: tiszavasvari@hbvsz.hu, telefon: 06 42 275 425

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Pipó Krisztián
Elérhetőség: titkarsag@hbvsz.hu

Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó személyes adatok köre valamint az adatkezelés célja és jogalapja

Felhasználó adatai közszolgáltatási szerződés megkötése céljából

Ezen adatok kezelésének célja a felhasználóval közszolgáltatási szerződés megkötése, így a felhasználó egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelő kezeli a felhasználó és egyéb szerződő felek, továbbá a szolgáltatással érintett egyéb személyek következő adatait: érintett neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, felhasználási hely (illetve a teljesítés helye, a szolgáltatási pont). Nem lakossági felhasználó esetén az Adatkezelő a felhasználó képviselőjének nevét, lakcímét és anyja nevét kezeli. Amennyiben a felhasználó helyett meghatalmazott jár el, úgy a meghatalmazás és a meghatalmazott abban szereplő személyes adatai is az Adatkezelő által megőrzésre kerülnek. Az adatokat az érintett adja meg az Adatkezelőnek a szerződéskötéskor. Amennyiben a felhasználó adatai megváltoznak, és a felhasználó nem jelenti be azt, úgy az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, illetve a közhiteles ingatlan-nyilvántartásból kéri az érintett adatainak szolgáltatását.

Az adatkezelés jogalapja jogszabály – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 56. § – rendelkezése. A felhasználó képviseletében eljáró meghatalmazott meghatalmazásának kezelésére vonatkozó jogalap az Adatkezelő jogos érdeke, miszerint a meghatalmazott képviseleti jogosultságának a későbbiekben is igazolhatónak kell lennie. 

Felhasználóval történő kapcsolattartás

Amennyiben az érintett megadja, az Adatkezelő kezeli a kapcsolattartás céljából az ahhoz szükséges telefonszámot és e-mail címet. Az érintett ezen adatokat nem köteles megadni. Felhasználói közösségek esetén az Adatkezelő a közösség képviselőjének – így különösen a társasházak közös képviselőjének – az adatait kezeli. Az Adatkezelő jogosult arra, hogy szükség esetén az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszámot jogszerűen nyilvánosságra hozott adatállományból átvegye. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Felhasználó személyében történő változás bejelentéséhez szükséges adatok

Amennyiben a felhasználó személyében változás következik be, a bejelentési kötelezettség teljesítésének céljából az Adatkezelő kezelheti mindazon adatokat, amelyek a felhasználási helyhez és a korábbi felhasználóhoz, valamint a változás bizonyításához szükségesek. A változást igazoló okiratok tekintetében az Adatkezelő azok másolatát kezeli. Az érintettnek jogában áll a másolaton felismerhetetlenné tenni azokat az adatokat, amelyek a felhasználó személyében bekövetkezett változás igazolásához nem szükségesek. A kezelt adatok köre:

 • felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,
 • a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
 • a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
 • a korábbi felhasználó vonatkozásában a szerződéskötéskor megadott személyes adatai, új lakcíme és az Adatkezelőnél nyilvántartott felhasználói azonosító száma
 • tulajdonjogot átruházó szerződés, bérleti szerződés, halotti anyakönyvi kivonat, hagyatékátadó végzés, stb.


Az adatkezelés jogalapja jogszabály – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 60. § – rendelkezése, valamint az Adatkezelő jogos érdeke. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változás okiratokkal legyen igazolva részére és azok később visszakereshetők legyenek a nyilvántartásában.

Felhasználási hely és fogyasztásmérő adatai

Az Adatkezelő kezeli a felhasználási helyre és a mérőeszközre vonatkozó technikai, műszaki adatokat, így különösen a tulajdoni lapban, helyszínrajzban, tervekben szereplő adatokat. Az adatkezelés célja víziközmű-szolgáltatás nyújtása a felhasználó részére.   Az Adatkezelő a fogyasztásmérő leolvasási, helyszíni ellenőrzési tevékenysége során fényképfelvételeket készít a mérőeszközökről. Az adatkezelés jogalapját jogszabály – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet – rendelkezései teremtik meg.

Érintett fogyasztására, a szolgáltatás nyújtására és igénybe vételére vonatkozó adatok

Ezen adatok kezelésének célja a szerződés teljesítésével szorosan összefügg. Az Adatkezelő kezeli a szerződés teljesítése során keletkezett adatokat, így különösen a fogyasztás leolvasásával, a fogyasztás felhasználó általi telefonos vagy honlapon keresztüli bediktálásával, a helyszíni ellenőrzések tartásával – ideértve a helyszíni ellenőrzés során készített fényképeket is -, hibabejelentéssel, a szolgáltatás hiányával, kárbejelentéssel, jogellenes cselekményekkel kapcsolatos adatokat. Ezen adatkezelés során tipikusan az alábbi adatok érintettek: felhasználó neve valamint azonosító és értesítési adatai (lakcím, fizetőkód, e-mail cím), felhasználási hely, fogyasztásmérő állása, fogyasztásmérőről, helyszíni ellenőrzésről készített fényképek, hibabejelentés időpontja, hibát elhárító munkavállalók neve. Az adatkezelés jogalapját jogszabály – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet – rendelkezései, valamint az Adatkezelő jogos érdekei teremtik meg. Az Adatkezelő a felhasználóval kötött szerződés teljesítése érdekében jogosult arra, hogy a felhasználó fogyasztását rögzítse, a felhasználók általi hibabejelentéseket, kárbejelentéseket nyilvántartsa és azok elhárítása érdekében a szükséges lépéseket megtegye.

Érintett által fizetendő és fizetett díjakra, költségekre vonatkozó adatok, kintlévőségek adatai

Az Adatkezelő kezeli mindazon adatokat, amelyek az érintett fizetési kötelezettségével kapcsolatosak, és amelyekből az érintett fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy ennek elmaradása megállapítható. Ezen adatok elsősorban a felhasználó neve, lakcíme, felhasználó azonosító száma, fogyasztási adatok, fogyasztási időszak, számlaszám, fizetési határidő, számla összege. Az adatkezelés célja az érintett díjfizetési kötelezettségének teljesítése, önkéntes fizetés elmaradása esetén a kintlévőségek behajtása. Az adatkezelés jogalapját a felhasználó víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény és annak egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet által előírt díjfizetési kötelezettsége és az Adatkezelő jogos érdeke teremti meg. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az általa nyújtott közszolgáltatás díja megfizetésre kerüljön részére.

Az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés

Az Adatkezelő rögzíti és az irányadó jogszabályokban – elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvényben – meghatározottak szerint tárolja és kezeli az érintett és az ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt. Az érintett a rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást kap. Az adatkezelés célja telefonos ügyfélszolgálat biztosítása a felhasználók részére. Az adatkezelés jogalapját a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-17/C. §-ai teremtik meg.

Panaszkezelés

A felhasználóknak az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszainak kezelése céljából az alábbi személyes adatok kerülnek felvételre és megőrzésre:  a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Az adatkezelés jogalapja a fogyasztóvédelmről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-17/C. §-ain alapul.

Védendő felhasználók nyilvántartása

Az Adatkezelő a védendő felhasználókat köteles nyilvántartásba venni. A nyilvántartás vezetése céljából az Adatkezelő megőrzi és feldolgozza a nyilvántartásba való felvétel és meghosszabbítás iránti kérelmeket valamint a szociális rászorultság vagy fogyatékkal való élés igazolása érdekében benyújtott iratokat. A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza: a felhasználási hely azonosítója és címe, a felhasználó személyes adatai (családi és utónév, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely), amennyiben a felhasználó nem saját jogán, hanem a vele egy háztartásban élő személyre tekintettel kéri a nyilvántartásba való felvételt, úgy annak a személynek a személyi adatai (családi és utónév, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakóhely), a szociális rászorultságra és a fogyatékkal való élésre vonatkozó adatok,  korlátozottság jellege, víziközmű-szolgáltatás átmeneti üzemzavara (szolgáltatási szünet) esetén értesítendő személy családi és utóneve, értesítési címe, telefonszáma.

Az adatkezelés jogalapja jogszabály – víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény  és ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Korm. rendelet – rendelkezése.

Tereplátogatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő iskoláscsoportok részére ismeretterjesztés céljából biztosítja a vízműtelepre való belépést és vezetett körbetekintést. A látogatásra előzetes regisztráció alapján kerülhet sor, amely tartalmazza az iskolai csoport vezetőjének nevét, elérhetőségét és aláírását. Az adatkezelés jogalapja az érintett beleegyezése. Az adatok megőrzésének időtartama a látogatást követő 6 hónap.

Adatkezelés felhasználói elégedettségi felmérésének megvalósítása érdekében

Az Adatkezelő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által  „a közműszolgáltatók tevékenységének és szolgáltatásainak lakossági elégedettségi felmérése” témában  kiírt felmérésének teljesítése céljából a felmérésben résztvevő felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe kerül nyilvántartásra. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés és az érintett felhasználó hozzájárulása teremti meg.

 

I. Adattovábbítás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 61. § (3) bekezdés alapján a felhasználó azonosításához szükséges adatok (felhasználó neve, anyja neve, születési helye és ideje. lakcíme) a szükséges mértékben átadhatóak

 1. a) az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek,
 2. b) a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére,
 3. c) az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az ellátásért felelősnek,
 4. d) az üzemeltetési szerződés megkötését követően a víziközmű-szolgáltatónak,
 5. e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak,
 6. f) a fogyasztóvédelmi hatóságnak,
 7. g)* a járási hivatalnak,
 8. h)* a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak,
 9. i)* a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, valamint büntetőeljárás lefolytatása céljából a bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozó hatóságnak.


Az ingatlan víziközmű-rendszerbe való bekötése érdekében az ingatlan helyrajzi száma és címe átadható a járási hivatalnak.
Társasházi főmérő esetén a közös képviselő részére a tulajdonosok/lakók közötti költségfelosztás céljából kérelemre átadásra kerülnek a mellékmérők fogyasztási adatai (név, cím, felhasználó azonosító/fizető kód, fogyasztás, óraállás).
A felhasználói elégedettségi felmérésének megvalósítása érdekében kezelt adatok továbbításra kerülnek a víziközmű-szolgáltatás tevékenység hatósági szabályozást végző hatóság részére:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
e-mail: fogyasztovedelem@mekh.hu
honlap: http://www.mekh.hu/
telefonszám: +36 (1) 459-7740

valamint annak megbízottjaként a piackutató által megbízott kérdezőbiztos munkájának telefonos ellenőrzése, az adatfelvétel során adott válaszoknak a kutatás elemzésében történő felhasználása érdekében a:

Kutatópont Kft.
cím: 1132 Budapest, Váci út 18. 3. em.;
e-mail: info@kutatopont.hu
cégjegyzékszám: 01-09-933445
telefonszám: +36 (20) 251-2566

számára.

 

II. Adatfeldolgozók

Számlázó szoftver fejlesztés és üzemeltetés:

Pronet Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor I. krt. 4. XVI.
Telefon: +36-56 513-440
Fax: +36-56 513-442
E-mail: iroda@pronetkft.hu
Internet: https://www.pronetkft.hu/

Számlázó rendszer központi szerver rendelkezésre bocsátás:

T-Systems Magyarország Zrt. 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1400 
Telefon: +36 1400
Fax: +36-1 265-8544
E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu
Internet: http://www.t-systems.hu/

Könyvelő szoftver fejlesztés és üzemeltetés:

Intrafox Kft.
Cím: 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zsigmond u. 4.
Telefon: +36-70 679-3403 
Email-cím: info@intrafox.hu
Internet: http://www.intrafox.hu/

Honlap- és levelezőkiszolgáló rendelkezésre bocsátás:

Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Levelezési cím: 1541 Budapest
Telefon: +36 1414
Fax: +36-1 458-7176
E-mail: https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/internetes/online-uzenet
Internet: https://www.telekom.hu/

Iktató program felhő tárhely rendelkezésre bocsátás:

ProgramTECH Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Százhold utca 20.
Telefon: +36-94 900-025
E-mail: programtech@programtech.hu
Internet: http://www.programtech.hu/

Számlák nyomtatása és borítékolása:

Prime Rate Kft.
Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 53.
Telefon: +36-1 231-4060
Fax: +36-1 877-2010
E-mail: info@primerate.hu
Internet: https://www.primerate.hu/

A kintlévőségek behajtásával kapcsolatban a fizetési meghagyások, peres és végrehajtási eljárások lefolytatása:

Szávó Ügyvédi Iroda
székhely: 4025 Debrecen, Hatvan utca 35. 1. em. 2. ajtó

 

III. Kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama

A kezelt személyes adatok a közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 5 (öt) évig, vagy amennyiben a felek között jogvita van folyamatban úgy az ahhoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőségek kimerítéséig.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény és ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Korm. rendelet rendelkezése alapján a védendő felhasználók nyilvántartásában szereplő személyes adatokat és igazolásokat az Adatkezelő a nyilvántartásból való törlést követő 5 (öt) évig tárolja.
A panaszokról készült jegyzőkönyveket és az azokra adott válaszokat az Adatkezelő a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  58/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján 5 (öt) évig őrzi.
A telefonos ügyfélszolgálati hívásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján az Adatkezelő 5 (öt) évig őrzi.
A felhasználói elégedettségi felmérésének megvalósítása érdekében az adatok a felmérés évében vagy az érintett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek megőrzésre.

 

IV. Az érintettet megillető jogok

Az érintettet az alábbi jogosultságok illetik meg az Adatkezelő adatkezelése esetén:

 • a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 • c) kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • d) kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • e) kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog)

Az érintett megillető jogok érvényesítése:

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás a titkarsag@hbvsz.hu e-mail címen vagy postai levélben kérhető. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást az érintett által kért formában. Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben az érintett hozzáférési jogát, a helyesbítés és törlés kérésének jogát, az adatkezelés korlátozásához való jogát, az ezekhez kapcsolódó értesítési jogot, valamint adathordozhatósághoz való jogot az Adatkezelő nem biztosítja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említettek szerinti jogát gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

Törlési kérelem kezelése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját szolgáló hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • c) az érintett a közérdekű, valamint az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából beszerzett adatainak kezelése ellen tiltakozik;
 • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 • e) a személyes adatokat az Adatkezelő-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR Rendelet szerinti, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • a) véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
 • b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges,
 • c) jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges,
 • d) közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.
 • e) az informatikai rendszerek konzisztens, jogszerű működésének fenntartása érdekében szükséges.


Adatkezelő továbbá törli vagy anonimizálja az érintettre vonatkozó, az informatikai rendszereiben, valamint papír alapú dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha jogszabály máshogy nem rendelkezik és a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. Amennyiben a személyes adat törlése nem valósítható meg az azt tartalmazó irat sérelme nélkül:

 • a) amennyiben az irat megőrzéséhez az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdeke fűződik, az iratot az Adatkezelő az iratkezelési szabályok szerinti időtartamig megőrzi, törlési kérelem esetén az iratot zártan kezeli és erről az érintettet értesíti, és az iratot a személyes adattal együtt az iratkezelési szabályban meghatározott időtartam lejártát követően megsemmisíti,
 • b) amennyiben az irat megőrzéséhez az Adatkezelőnek és harmadik személynek sem fűződik jogos érdeke, az iratot a személyes adattal együtt megsemmisíti.


Az adatok törlése iránt minden esetben az adatvédelemért felelős személy a személyes adat kezelésével kapcsolatban érintett szervezeti egységgel, informatikai rendszer üzemeltetéséért felelős vezetőjével együttműködésben intézkedik.

Az Adatkezelő informatikai rendszereiből a személyes adatot – az adott informatikai rendszer adottságai szerint – az élő rendszerből visszaállíthatatlanul törli, vagy anonimizálja, továbbá az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket és gondoskodik arról, hogy az informatikai rendszer archivált változatában is – a technológiai, technikai lehetőségek függvényében – átvezetésre kerüljön a személyes adat törlése. Az archivált rendszerekben a változások átvezetésért az informatikai rendszerért felelős személy felel.

Amennyiben a helyreállíthatatlan törlés informatikai rendszer sajátosságából következő okból nem kivitelezhető, Adatkezelő az adat logikai törlését hajtja végre.

Az anonimizálás keretében a személyes adatot olyan azonosítóra kell lecserélni, amely megakadályozza, hogy a személyes adathoz tartozó további adatok a későbbiekben kapcsolatba hozhatók legyenek az érintettel.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell

gondoskodni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell: a megsemmisített iratok típusát, a megsemmisített iratok beazonosíthatóságához szükséges információkat, a megsemmisítés időpontját és a megsemmisítést végző személy nevét, beosztását, külső partner esetén a külső partner nevét.

Az adatkezelés elleni tiltakozás kezelése

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatának kezelése ellen. Az adatvédelemért felelős személy a legrövidebb időn belül azonosítja az érintettet, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt tájékoztatja.

Helyesbítési kérelem kezelése

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Amennyiben az érintett jelzi, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely adata nem felel meg a valóságnak, az adatvédelemért felelős személy azonosítja az érintettet, valamint az általa helyesbítésre kért adat nyilvántartás helyét, és gondoskodik az adat helyesbítéséről, ezen eljárása keretében az adat helyesbítésére vonatkozó igényt az Adatkezelő érintett informatikai rendszerének adatgazdája felé jelzi, a szükséges azonosító adatok, a hibás és a helyes adat megadásával.

Amennyiben a helyes adat nem áll rendelkezésre, az adatvédelemért felelős személy az érintettől kér felvilágosítást a helyes adatról. Ha a helyes adat nem állapítható meg, az adatvédelemért felelős személy gondoskodik a helytelen adat zárolásáról. A zárolás az adat passzív állapotba helyezését jelenti, valamint értesíti az érintetett, hogy az adat helyesbítésére a helyes adat hiányában nincs mód, de az adat zárolásra került.

Személyes adat korlátozása iránti kérelem kezelése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Adatkezelő ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR Rendelet 34. cikk).

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet (GDPR Rendelet 77. cikk). Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
honlap: www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről (GDPR Rendelet 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e GDPR Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e GDPR Rendelet szerinti jogait (GDPR Rendelet 79. cikk).


V. Alkalmazandó intézkedések

Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerek felhasználói, a személyes adatokkal egyéb módon kapcsolatba kerülő személyek a személyes adatok védelme érdekében kötelesek megtartani az alábbi előírásokat:

A munkavégzés/feladatellátás során keletkezett személyes adatot is tartalmazó elektronikus dokumentumokat csak a munkavégzés céljára szolgáló számítástechnikai eszközökön nyithatják meg.

A munkavégzés/feladatellátás céljára szolgáló eszközök és szoftverek hozzáférési kódjait a munkavállalók bizalmasan kötelesek kezelni.

A munkavégzés/feladatellátás céljára átadott munkaállomások esetében az eszközöket csak a felhasználók használhatják, hozzátartozóik, vagy más személy számára nem engedélyezett a használat. A munkavégzés/feladatellátásra használt munkaállomást, amelyen az Adatkezelő által kezelt, vagy feldolgozott személyes adat is megtalálható, minden esetben jelszavas védelemmel kell használni.

A papír alapú személyes adatokat tartalmazó munkadokumentumokat olyan módon kell kezelni, tárolni, hogy azokat csak az erre a feladatra megbízott Munkavállaló érhesse el, aki köteles azokat mások által elhatárolt, zárt helyen tartani, ha azok használata már nem szükséges, olyan módon kell megsemmisíteni (pl: irat ledarálásával), hogy a megsemmisítést követően ne lehessen azok tartalmát megállapítani.

A munkavállaló munkaviszonya, megbízása, egyéb feladatellátásra szolgáló jogviszonya megszűnése esetén minden személyes adatot is tartalmazó papír alapú és elektronikus iratot, adatot köteles a foglalkoztatásának utolsó napját megelőzően az Adatkezelő részére visszaszolgáltatni, azokról másolatot nem tarthat magánál, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

Tilos magánhasználatú eszközön az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adatot tárolni, kivéve, ha a tárolás a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges és a tárolást a munkavégzést követően megszüntetik.

Minden munkavállaló köteles az általa használt munkaterületet olyan módon használni, hogy azon az Adatkezelő kezelésében lévő, személyes adatot is tartalmazó dokumentumok lehetőség szerint szabadon ne legyenek hozzáférhetők. Ilyen intézkedésnek minősül különösen: számítástechnikai eszközök jelszavas védelme, az irodahelyiség zárása, az iratok elhelyezése védett helyre.

Az Adatkezelő területére belépni jogosult személyek az Adatkezelő által kezelt személyes adatok megismerésére nem jogosultak és kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az Adatkezelő kezelésében álló személyes adatok biztonságban legyenek, az ennek megsértéséből az Adatkezelőt ért kárért az adatvédelmi incidenst előidéző személy teljes felelősséggel tartozik.

Személyes adatok csak biztonságos kommunikációs csatorna alkalmazásával, vagy megfelelő titkosítási megoldással adhatók át más személynek. Ellenkező jelzésig az Adatkezelő belső levelezési rendszerén belüli adatáramlás biztonságos kézbesítési csatornának tekintendő. Külső adatátadás során gondoskodni kell a személyes adatok titkosításáról SSL kapcsolat, vagy egyedi titkosítás használatával, a jelszó elkülönített csatornán (pl.: SMS) keresztüli küldésével, papír alapon pedig zárt borítékon keresztüli átadással.

Amennyiben az Adatkezelő más Adatkezelőtől, az adathoz kapcsolódó rendelkezéssel fogad személyes adatot, valamennyi, az adattal érintkező felhasználónak kötelessége az adattovábbító rendelkezéseit figyelembe venni.

Külső személynek titoktartási nyilatkozattal adható át személyes adat.